İş Yaklaşımı

İş Yaklaşımı

Yüksek performanslı bir organizasyon için süreçlerin tanımlanması veya eksiklerinin iyileştirilmesi ötesinde süreçlerin stratejileri yönlendirecek ve stratejik avantaj sağlayacak şekilde ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Tanımlama

Proje konusu ve kapsamı belirlenir. Mevcut durum analiz edilir. Müşterimizin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak , ulaşılmak istenen hedefler netleştirilir. Hangi iş modeli, çözüm ve statejiler ile hedeflere ne kadar zamanda ulaşılacağı müşterimiz ile doğrulanarak mutabakat sağlanır.

Planlama

İş kırılımı ve zaman planlaması yapılır. Kritik aşamalar belirlenerek risk – aksiyon değerlendirmesi yapılır. Proje Yönetimi Seti oluşturulur. Projenin hayata geçirilmesi için insan, teknoloji, bilgi ve finansal kaynakların dağılımı sağlanır. Yetki ve sorumluluklar netleştirilir.

Tasarım

İş/çözüm modeli, süreçler ve operasyonlar detaylı bir şekilde tasarlanır, uygulama simülasyonları ve modellemeleri gerçekleştirilir. Simülasyonlar sonucu «To-be» olması istenen hali ile süreçler belirlenir., tespit edilen «As-is» süreçleri buna uygun olarak geliştirilir.

Uygulama

Uygulamaya geçiş yapılır. Planlanan tüm kaynak ve süreçlerin yerinde ve planlanan şekilde çalıştığı uygulamanın ilk fazında yoğun bir şekilde takip edilir. Anlık düzenlemeler ile süreç, sistem ve çözümlerin uygunluğu sağlanır.

İzleme ve Ölçme

Farklı açılardan tüm sistem uygulama boyunca periyodik olarak kontrol edilir, gerekli olduğunda operasyonel geliştirme ve düzenlemeler yapılır. Tüm sürecin ve çözümlerin proje hedef ve çıktılarına uygunluğu gözden geçirilir. Performans göstergeleri bazında uygulama aşaması boyunca ölçümler yapılır, fırsatlar ve gelişme alanları belirlenir

Analiz ve İyileştirme

Elde edilen veriler analiz edilir, zayıflıklar ve iyileştirme fırsatları ortaya konulur. Müşterimizin onayı ile iyileştirmeler yapılır.

Günümüz trendleri, firmaları süreçlerine daha odaklı olmaya zorlamakta ve bu süreçlerin doğru bakış açısıyla yönetilmesini gerekli kılmaktadır. Başarılı olmak ve başarıyı sürdürmek isteyen işletmelerin proses odaklı olmaları ve proses temelli çalışmayı kültür ve düşünme stillerinin bir parçası haline getirmeleri gerektiğini vurgulamak önemli.

Yüksek performanslı bir organizasyon için süreçlerin tanımlanması veya eksiklerinin iyileştirilmesi ötesinde süreçlerin stratejileri yönlendirecek ve stratejik avantaj sağlayacak şekilde ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Benzer şekilde bir çok müşterimizde proses düşüncesinin yıllar içinde «sürekli iyileştirmeden» «proses-temelli rekabete» dönüştüğünü görüyoruz.

Bu yaklaşımdan hareketle, Boran Danışmanlık olarak işlerimizi yönetme şeklimiz proses temelli rekabeti yaratacak düşünce ve yönetim yapısında çalışmaktır.